Titan Power Logo

ANUNT privind ocuparea postului de „Expert eficientizare investiții” Serviciul Operațiuni

Procedura achizitii

Informații generale privind Titan Power SA:

• Forma juridică: TITAN POWER S.A. a fost înființată prin asocierea Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (67,30% din acțiuni) și Societatea Electrocentrale Grup S.A. (32,70% din acțiuni).
• Sediul social: București, str.Grigore Alexandrescu, nr. 9, et.4, sector 1;
• Număr de înregistrare ONRC: J40/3730/20.03.2019
• Identificarea fiscala: CUI 40817209;
• Obiectul principal de activitate: “Producția de energie electrică” conform Cod CAEN 3511.

Descrierea postului
Locul desfăşurării activităţii: str.Grigore Alexandrescu, nr 9, et 4, cam 405, sector 1;

Principalele atribuţii specifice funcţiei de „Expert eficientizare investitii”în cadrul Titan Power SA:
– Participă la elaborarea strategiei de dezvoltare și a proiectelor de investiții din cadrul Titan Power SA.;
– Participă la ducerea la îndeplinire a programelor de colaborare ale societății cu parteneri interni sau externi cu privire la diverse proiecte și asigură asistența de specialitate în derularea acestor programe;
• Coordonează elaborarea strategiilor care permit dezvoltarea pe termen lung a societății;
• Coordoneze identificarea, preanalizarea proiectelor de investiții ale Titan Power S.A.;
• Coordonează activitatea de atragere a fondurilor europene necesare finanțării proiectelor Titan Power S.A., incluzând activitatea de elaborare a documentația necesare și/sau de supervizare a documentației elaborare de consultanți externi;
• Colaborează cu celelalte direcții/compartimente din societate cu privire la monitorizarea și ducerea la îndeplinire a acțiunilor de dezvoltare și de eficientizare;
• Monitorizează activitatea echipelor de proiect constituite la nivelul Titan Power S.A. pentru proiectele investiționale ale Titan Power S.A.;
• Coordonează activitatea de identificare, preanalizare, ofertare a serviciilor de consultanță prestate de Titan Power S.A. pentru contractanți/beneficiari în scopul obiectului principal de activitate al Societății;
• Coordonează activitatea membrilor echipei de proiect/de suport aferente prestării serviciilor de consultanță de către Titan Power S.A. pentru contractanți/beneficiari;
– Asigură consultanță de specialitate la cererea conducerii Titan Power S.A. conform activității specifice entității organizatorice;

– Răspunde de derularea activităților de asigurare a finanțării proiectului Titan în relația cu instituțiile financiare locale și internaționale;
– Elaborează politici, strategie și obiective economico-financiare, conform nevoilor directorului general;
– Elaborează rapoarte de sinteză privind finanțarea proiectului Titan;
– Elaborează analize, rapoarte ale societății privind performanțele financiare ale Societății;
– Participă la identificarea nevoilor de consultanță și/sau suport extern pentru realizarea și/ sau actualizarea strategiei financiare, investiționale, întocmind termenii de referință pentru acestea;
– Întocmește speficațiile tehnice pentru documentația aferentă procedurilor de achiziții, pentru domeniul propriu de activitate;
– Participă, pe bază de mandat sau delegare, la negocierea contractelor, conform competențelor și domeniului pentru care a fost implicat în activitatea societății;
– Participă la monitorizarea indicatorilor-cheie de performanță pe domenii strategice, anunțând diferențele față de țintele stabilite de societății.

Contractul se va încheia pe o perioadă determinată de 3 luni, cu timp parțial de muncă de 4 ore/zi.

Condiții pentru ocuparea postului de Expert eficientizare investitii în cadrul Serviciului Operațiuni – Titan Power SA:

a) pregatire de specialitate : studii superioare în domeniul tehnic/financiar;
b) vechime (minima in specialitate): 3 ani, experienţa în companii din acelaşi domeniu de activitate constituie un plus
c) alte cerinte:
◦ Buna cunoaştere a pieţei de energie şi a legislaţiei interne şi europene constituie un avantaj;
◦ Cunoașterea legislației în domeniul în domeniul energetic, și al investițiilor;
◦ Experiență relevantă în negocieri cu finanțatori (bănci, instituții financiare, fonduri de investiții, societăți tip ESCO, finanțare prin Fonduri Europene);
◦ Cunoașterea structurii organizatorice a societății;
◦ Cunoștinte operare calculator (Word, Excel, Internet etc.);
– Competenţe și abilități:
• orientare către rezultate: planificare și prioritizare;
• capabil să reprezinte societatea în relaţia cu instituţii şi autorităţi, cu abilităţi de negociere;
• capacitatea de autoperfecționare și de valorificare a experienței dobândite;
• capacitatea de a se adapta activității în continuă modificare și creștere a complexității acesteia;
• aptitudini de analiză și sinteză;
• operativitate în executarea lucrărilor;
• capacitatea de a lucra în echipă și independent;
• abilități de comunicare;
• spirit constructiv în abordarea problemelor;
• perseverență, conștiinciozitate;
• respectul față de lege și loialitatea față de interesele societății;

Tematică și bibliografie:
• Actul constitutiv al societății TITAN POWER SA, accesibil pe site-ul www.titanpower.ro sau care poate fi consultat la Biroul DRU-GDPR-SSM;
• Legea 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare;
• Reglementari legale specifice domeniului de activitate;
• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• HG nr. 343/2017 – privind modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii și instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
• HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
• Legea 227/2015 privind codul fiscal cu modificări și completări ulterioare.

Persoanele interesate se pot înscrie prin depunerea unui dosar la secretariatul societății Titan Power SA, (fizic sau pe mail la office@titanpower.ro ), până în data de 03.10.2023 ora 14.30, care va cuprinde obligatoriu următoarele documente:


– Cerere/scrisoare de intenție;
– Curriculum vitae din care sa rezulte concret activitatea desfașurată anterior si datele de contact (telefon, e-mail);
– Copii ale actelor ce atestă studiile prevăzute pentru postul mentionat, precum și orice alte documente privind atestări/calificări/perfectionări ulterioare;
– Copii ale documentelor care atestă activitatea desfașurată anterior (carnetul de munca, adeverințe etc);
– Orice alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor pentru ocuparea postului.

Prin transmiterea aplicaţiei, candidaţii îşi dau acordul ca datele lor personale să fie procesate în scopul procedurii de recrutare şi selecţie.

Data, ora si locul desfășurării probei de examinare profesională se vor comunica telefonic sau pe e-mail aplicanților.

Distribuie articolul

Abonare la Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.