Titan Power Logo

ANUNȚ privind ocuparea postului de „Expert eficientizare investiții” – Serviciul Operațiuni

Procedura achizitii

ANUNT
privind ocuparea postului de „Expert eficientizare investitii”- Serviciul Operatiuni

Informații generale privind Titan Power SA:

• Forma juridică: TITAN POWER S.A. este o societate pe acțiuni și a fost înființată prin asocierea Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (67,30% din acțiuni) și Societatea Electrocentrale Grup S.A. (32,70% din acțiuni).
• Sediul social: București, str.Grigore Alexandrescu, nr. 9, et.4, sector 2;
• Punct de lucru: București, str.Ion Sahighian nr. 4G, sector 3;
• Număr de înregistrare ONRC: J40/3730/20.03.2019
• Identificarea fiscala: CUI 40817209;
• Obiectul principal de activitate: conform Cod CAEN 3511, obiectul principal de activitate al Titan PowerSA este “Producția de energie electrică”;

Descrierea postului:

Locul desfasurarii activitatii: Punct de lucru: București, str.Ion Sahighian nr. 4G, sector 3;
Principalele atributii specifice functiei de „Expert eficientizare investitii”in cadrul Titan Power SA:

• Participa la elaborarea si implementarea strategiei de dezvoltare si a proiectelor de investitii din cadrul Titan Power SA.;
• Urmăreste stadiul de realizare a investiţiilor, realizarea de raportări şi situaţii centralizatoare cu privire la acestea;
• Urmareste întreţinerea în condiţii optime a instalaţiilor electrice si energetice trecute in regim de conservare dupa scoaterea din functiune a grupurilor energetice din cadrul fostei centrale CTE Titan;
• Respecta si urmareste aplicarea metodologiilor, instructiunilor si altor prevederi legale in domeniul SSM/PSI/SU;
• Participa la identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor din cadrul fostei centrale CTE Titan;
• Propunerea de solutii pentru eficientizarea activitatii punctului de lucru si pentru cresterea gradului de siguranta al activitatii pe ansamblul sau

Contractul se va incheia pe o perioada determinata de 3 luni, cu timp partial de munca de 6 ore/zi.

Condiții pentru ocuparea postului:

a) pregatire de specialitate: studii superioare in domeniul tehnic
b) vechime (minima in specialitate): 3 ani
c) alte cerinte:
◦ Cunoasterea legislatiei in domeniul in domeniul energetic, al constructiilor si al investitiilor
◦ Cunoasterea structurii organizatorice a societatii
◦ Cunostinte operare calculator (Word, Excel, Internet etc.);

Aptitudini si abilitati:

• capacitatea de autoperfecționare și de valorificare a experienței dobândite;
• capacitatea de a se adapta activității în continuă modificare și creștere a complexității acesteia;
• orientare către rezultate: planificare și prioritizare;
• aptitudini de analiză și sinteză;
• operativitate în executarea lucrărilor;
• capacitatea de a lucra în echipă și independent;
• abilități de comunicare;
• spirit constructiv în abordarea problemelor;
• perseverență, conștiinciozitate;
• respectul față de lege și loialitatea față de interesele societății;

Tematică și bibliografie:

• Actul constitutiv al societății TITAN POWER SA, accesibil pe site-ul www.titanpower.ro sau care poate fi consultat la biroul resurse umane DRU-GDPR-SSM;
• Legea 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare;
• Reglementari legale specifice domeniului de activitate
• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• HG nr. 343/2017 – privind modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii și instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
• HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele interesate se pot înscrie prin depunerea unui dosar la secretariatul societății Titan Power SA, (fizic sau pe mail la office@titanpower.ro), până în data de 05.05.2023 ora 14.30, care va cuprinde obligatoriu următoarele documente:

– Cerere/scrisoare de intenție;
– Curriculum vitae din care sa rezulte concret activitatea desfașurată anterior si datele de contact (telefon, e-mail);
– Copii ale actelor ce atestă studiile prevăzute pentru postul mentionat, precum și orice alte documente privind atestări/calificări/perfectionări ulterioare;
– Copii ale documentelor care atestă activitatea desfașurată anterior (carnetul de munca, adeverințe etc);
– Orice alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor pentru ocuparea postului.

Data, ora si locul desfășurării probei de examinare profesională se vor comunica telefonic sau pe e-mail persoanelor care s-au inscris in termenul prevazut.

Distribuie articolul

Abonare la Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.