Titan Power Logo

Despre noi

situatie actuala

ISTORIC

CTE Titan este amplasat într-o zonă periferică a municipiului București, în cartierul Pantelimon, zona Morarilor. lncinta are acces din șoseaua Basarabiei, pe strada Ion Sahighian și se afla în imediata apropiere a supermarketului Cora Vergului.
Tot în cadrul CTE Titan sunt și puțurile de mare adâncime din comună Pantelimon din județul llfov.
CTE Titan, situată în partea de Est a ,Capitalei, a fost construită în intervalul 1965 -1970, ca urmare a necesității asigurării de abur industrial a marilor consumatori din zonă. Centrala avea o putere instalată de 8 MW și o capacitate termica instalată de 249 Gcal/h în instalațiile de bază și 200 Gcal/h în instalațiile de vârf.
Funcționarea era asigurată pe bază de păcură și gaze naturale. Alimentarea cu apă a centralei se făcea din 10 puțuri proprii – 5 puțuri sunt asigurate în zona CTE Titan, iar alte·5 în comună Pantelimon.
Centrala avea în dotare 3 cazane de abur de 50 t/h, la presiunea nominală de 140 ață și temperatura de 450°C, alimentate pe combustibil mixt – gaze naturale și păcură. De asemenea, centrală mai dispunea de 2 grupuri turbogeneratoare de câte 4 M W· tip AKTR, cu contrapresiune la 6 ață, fabricație Reșita, puse în funcțiune în 1965, și 2 cazane de apă fierbinte tip PTVM-100 Gcal/h, modificate pentru arderea păcurii.
Alimentarea centralei cu gaze naturale se face prin intermediul unei stații de reglare, iar pentru păcură centrală mai dispunea de rampa de descărcare, stație de pompare și 2 rezervoare subterane din beton, cu o capacitate totală de 4.300 m3.
În 2009, CTE Titan a produs 10,256 milioane kWh energie electrică, în timp ce producția de energie termică s-a cifrat la 65.637 Gcal.

sediu-

În clădirea principală, la parter, este amplasată stația electrică de 0,4KV și de 6 KV, bateria de acumulatori și bobinele de reactanța. Tot la parter, dar cu acces din exterior, sunt cele două transformatoare.
La etajul I al aceleiași clădiri, sunt amplasate laboratorul chimic, un grup de vestiare, laboratorul PRAM electric secretariatul, biroul directorului centrală telefonică și biroul maiștrilor, camera IT, birou uzina mentenanța, laborat rul de încercări PRAM și camera de comandă electrică. Finisajele încăperilor diferă în funcție de utilizarea acestora. Astfel, în birouri pardoselile sunt din mozaic sau mocheta (director), pereții sunt vopsiți cu vopseluri în ulei și huma și tavanele sunt false, casetate. În laboratoare pardoselile sunt placate cu gresie, iar în restul clădirii ( coridoare, vestiare, etc, ) pardoselile sunt din mozaic.
La cota 4,5 m erau amplasate cele două turbine cu abur și generatoarele aferente. Atât cazanele cât și turbinele erau racordate la colector, fiind deci interschimbabile. Tot la această cota erau situate cele trei boilere de capacități de 7 GCal (două boilere) și 14 GCal (un boiler ). Cel de-al patrulea boiler de 40 GCal era situate în exteriorul halei (clădirii principale). .
În sala mașinilor era amplasat și un pod rulant de 8T la cota 10 m, acționat manual cu sistem de ridicare electric.
În sala mașini erau amplasate cele trei cazane de abur cu paramentrii 50T/h, 450°C și 40 bari. Tot la cota O erau situate și electropompele de alimentare cu apă a cazanelor 1,2,3 și 4 și electropompele de termoficare vara 1 și vara 2. La acestea se adăugă instalațiile de alimentare cu gaze și cu păcură.
Pentru toate ieșirile sunt cabine AMC, unde sunt aparatele de măsură și control al paramentrilor apei.
Rezervorul de apă brută are capacitatea de 1000 mc și este alimentat cu apă brută din foraje. În cadrul CTE Titan există 3 puțuri de medie adâncime, de 38m, 40m și 40m adâncime . și 7 puțuri de mare adâncime, cu adâncimile următoare: 260m, 263m, 166m, 172m, 170m, 175m și 176m. Aceste puțuri au câte o cabină fie pe teren fie îngropată ce adăpostește hidrofoarele. Cinci dintre aceste puțuri sunt în comună Panteliom, două, de mare adâncime sunt în zonă adiacentă centralei și trei, de medie adâncime sunt lângă stația de reglare gaze, în zona Grădiniței Malaxa și a Policlinicii Malaxa:
Turnul de răcire are o capacitate de 250 mc/h și este folosit doar pentru apa de răcire a aparatelor auxiliare (ex: turbinele sunt fără condensatori).
În incinta există două depozite de lubrifianți, unul de ulei, cu structura din stâlpi de beton și închideri din cărămidă și acoperișul din tablă și unul de vopsea.
Depozitul de echipamente, magazia rece, remiză PSI și birourile AMC fac un singur corp de clădire.
Pe terenul situat la sud de clădirea principală sunt amplasate gospodăria de păcură cu separatoarele de păcură (două supraterane și unul subteran), rampele de descărcare , cu două linii și 22 de guri de descărcare, căile ferate ce nu sunt funcționale, fiind în mare parte desfllntate.
Lângă clădirea principală sunt situate o serie de clădiri ce fac corp comun cu cabina poarta. Din aceste a fac parte: atelier mecanic și magazii metalice.
La nord de clădirea principală este o stație de reglare gaze a cărei activitate este condusă de ENGIE, clădirea fiind împrejmuită cu gard metalic tip plasa. De la acesta pornesc conducte ce alimentează cazanele și CAF-urile. Există câte un grup de măsură pe fiecare condu cta.
Legătura electrică dintre centrală și stația electrică CTE Titan se realizează prin doi fideri de aproximativ 3500 m.

energie verde

Despre Noi

Din trecut spre viitor

CET Titan, situat în București, str. Ion Sahighian, nr. 4G, sector 3, reprezintă amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Titan care, în prezent, este dezafectată.
GET Titan a funcționat până în dată de 06.02.2014 și a avut o putere electrică instalată de 8 MW și o capacitate termică instalată de 249 Gcal/h în instalațiile de bază și 200 Gcal/h în instalațiile de vârf. Combustibilii utilizați pentru asigurarea funcționarii centralei au fost păcură și gazele naturale iar apa de alimentare a fost asigurată din cele 1O puțuri proprii.
În anul 2017 au fost finalizate lucrările de dezafectare a echipamentelor energetice, de eliberare și de refacere a amplasamentului din incinta GET Titan în vederea reutilizării acestuia pentru amplasarea unei noi capacități energetice.

Scopul noii instalații este producerea combinată de energie electrică și termică, modul de funcționare al acesteia fiind în cogenerare de înaltă eficiență.